senior2

loga eu nowe

Projekt „Daj sobie pomóc” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Centrum ZOYA w partnerstwie z Firmą LOOTUS Joanna Jędrzejowska, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.08.03.00-18-0063/18-00 z dnia 27 maja 2019, zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

 

 

Celem głównym projektu zwiększenie dostępności do usług społecznych w szczególności usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i sąsiedzkich usług opiekuńczych oraz poprawa codziennego funkcjonowania 80os. starych/ niesamodzielnych zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu dębickiego w okresie od 01.07.2019 do 31.12.2020 z zachowaniem trwałości do 31.12.2022.

 

 

Projekt przewiduje realizacje następujących usług społecznych:

* usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 30 os

* specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 30 os

* sąsiedzkie usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 20 os

 

 

Grupę docelową będzie stanowiło 80 os (50K i 30M) starszych w tym osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych wymagających opieki lub wsparcia osoby drugiej w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego zamieszkujących na terenie powiatu dębickiego.

 

 

Rekrutacja w ramach projektu prowadzona będzie od czerwca 2019. Przez kolejne 6 miesięcy zostaną zrekrutowani potencjalni Uczestnicy projektu z pośród których zostanie wybrane 80 os zgodnie z kryteriami i punktacją określoną w regulaminie rekrutacji do projektu pt. "Daj sobie pomóc".

 

 

 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt wynosi: 2 779 500,00 PLN.